Obligacions dels participants:

 • Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat i convidat a abandonar la prova.
 • Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada, i desplaçar-se, sempre que sigui possible, fins a l’arribada de la cursa.
 • El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organització estableixi.
 • És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per a la cursa. També és responsabilitat de cada participants l’haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les curses, així com del seu propi estat físic.
 • Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera (pit) durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.
 • Cal dur la mascareta en la zona d’escalfament, sortida, arribada i avituallaments i en aquelles zones o situacions on no es pugui mantenir la distància de seguretat. 

Infraccions i sancions:  

a) Hi ha tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, comportaran la desqualificació immediata del corredor. 

b) Infraccions lleus i greus: 

 • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat. 
 • Anticipar-se al senyal de sortida. 
 • Refusar portar el dorsal al pit, o dur-lo doblegat o retallat durant la cursa. 

c) Infraccions molt greus (la sanció és la desqualificació directa): 

 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 • Llançar deixalles, fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 
 • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura. 
 • Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l’organització o participants de la cursa. 
 • Serà motiu de desqualificació no portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l’organització. 
 • No passar pels controls de pas. 
 • Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).
 • Prendre o haver pres substàncies dopants.
 • Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona.

La participació de la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

Tot allò que no estigui previst en aquest reglament , tindrà com a referència el reglament de la copa catalana de curses per muntanya de la FEEC (Reglament Oficial de la FEEC), i en últim lloc el criteri de l’organització.

L’organització reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin o per força major.

La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en sí, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: “Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors, els espònsors, patrocinadors i col·laboradors de l’esdeveniment, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies”.

“Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació a l’esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica.”

Demanem que tingueu cura extrema pel medi natural, és un gran tresor! 

Moltes gràcies a tots! Esperem que gaudiu tant o més com ho estem fent tots el voluntaris/es o organitzadors/es!

© 2022 beren.cat Theme by Anders Norén