Obligacions dels participants:

 • Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat i convidat a abandonar la prova.
 • Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada, i desplaçar-se, sempre que sigui possible, fins a l’arribada de la cursa.
 • El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organització estableixi.
 • És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per a la cursa. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les curses, així com del seu propi estat físic.
 • Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

Infraccions i sancions:  

a) Hi ha tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, comportaran la desqualificació immediata del corredor. 

b) Infraccions lleus i greus: 

 • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat. 
 • Anticipar-se al senyal de sortida. 
 • Refusar portar el dorsal al pit, o dur-lo doblegat o retallat durant la cursa. 

c) Infraccions molt greus (la sanció és la desqualificació directa): 

 • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 • Llançar deixalles, fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa. 
 • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura. 
 • Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l’organització o participants de la cursa. 
 • Serà motiu de desqualificació no portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l’organització. 
 • No passar pels controls de pas. 
 • Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).
 • Prendre o haver pres substàncies dopants.
 • Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona.

La participació de la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, tindrà com a referència el Reglament Oficial de la FEEC, i en últim lloc el criteri de l’organització.

L’organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin o per força major.

La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en sí, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: “Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors, els espònsors, patrocinadors i col·laboradors de l’esdeveniment, de tota responsabilitat que es pogués derivar de la meva participació a l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies”.

“Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació a l’esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment que gravin totalment o parcialment la meva participació en aquest, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret per part meva a rebre cap mena de compensació econòmica.”

Demanem que tingueu cura extrema pel medi natural, és un gran tresor! 

Moltes gràcies a tots! Esperem que gaudiu tant o més com ho estem fent tots el voluntaris/es i organitzadors/es!